loading...


روستاییان در کنار شهر بزرگ مشهد از رنج خشکسالی و فقر به نان شب هم نیازمند بوده و در میان دشت و... این روستا با دومین

برگشت به صفحه قبل